Yukong ย้ายภูเขาอย่างไร: "ศาสตราจารย์ Tsien": ตัวอย่างภาพยนตร์การฉายการเปิดตัวบทวิจารณ์

เรื่องย่อ - ศาสตราจารย์ Tsien เล่าถึงประสบการณ์ของเขาเกี่ยวกับการปฏิวัติวัฒนธรรมในช่วงที่เขาตกเป็นเป้าหมายของ Red Guards และลูกศิษย์ของเขาเอง