จะกระจายยอดคงเหลือของบัญชีใด ๆ เป็นรายได้พิเศษได้อย่างไร?

คำถามจาก Jean-Louis (Choisy-le-Roi)

หลังจากเปลี่ยนงานในเดือนมกราคม 2013 ในเวลานั้นฉันได้รับยอดคงเหลือจากบัญชีใด ๆ รวมทั้งเงินเดือนประจำเดือนและค่าชดเชยสำหรับการลาพักร้อน อย่างไรก็ตามฉันเห็นว่าเป็นไปได้ที่จะประกาศให้การชดเชยต่างๆที่ได้รับหลังจากการยกเลิกสัญญาการจ้างงานเป็น "รายได้พิเศษ" เพื่อลดผลกระทบต่องบกำไรขาดทุน จะทำอย่างไร?

ตอบ:

รายได้พิเศษสามารถได้รับประโยชน์จากระบบผลหาร แต่พวกเขาสามารถก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ระบบผลหารได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาเกินรายได้สุทธิเฉลี่ยตามที่ผู้เสียภาษีถูกหักภาษีในช่วงสามปีที่ผ่านมา